Visie en missie

De missie van samenwerkingsschool 't Maar luidt:
Wij zijn een school, waarin kinderen, leerkrachten en ouders samenwerken door van en met elkaar te leren. We respecteren elkaar in al onze verschillen. We bieden een veilige plek, waar ieder kind de kans krijgt om kennis te verwerven en zich sociaal, emotioneel, creatief en levensbeschouwelijk naar aanleg en vermogen te ontwikkelen. We bereiden kinderen voor op de maatschappij en geven ze bouwstenen mee voor hun toekomst. We creëren een inspirerende leeromgeving waarin kinderen zich prettig en competent voelen.  

De onderwijskundige visie van samenwerkingsschool `t Maar luidt:

Op kindcentrum ‘t Maar leren de kinderen om op een positieve, respectvolle manier met elkaar om te gaan en samen te werken. De school is een onderdeel van de samenleving en probeert kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de samenleving en op hun toekomst.  We willen dit bereiken door de volgende doelen na te streven: 

 

 1. We streven naar educatief partnerschap met ouders. Dat betekent een wederzijdse betrokkenheid en verantwoordelijkheid tussen ouders en school om optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan we met elkaar in gesprek en werken we zoveel mogelijk samen. 
 2. Goede samenwerking tussen kinderen (o.a. door het gebruik van coöperatieve werkvormen), leerkrachten (Noordkracht), ouders en andere partners. 
 3. Als professionele leergemeenschap is het samen leren structureel georganiseerd, is er veel onderling overleg, aandacht voor reflectie en onderzoek en voelen leerkrachten zich verantwoordelijk voor alle leerlingen.
 4. Een ontspannen en veilige sfeer in de klas. Kinderen voelen zich veilig, kunnen zichzelf zijn en staan open voor nieuwe uitdagingen. Dit welbevinden is, samen met betrokkenheid, de basis voor kinderen om te leren. 
 5. We zorgen voor een stevige basis op het gebied van taal, lezen en rekenen. Dat vraagt om goede instructie, het aanleren van taal-, lees- en rekenstrategieën en het gezamenlijk analyseren en interpreteren van de voortgang en resultaten van leerlingen.  
 6. Het bieden van passend onderwijs, binnen de mogelijkheden en kaders die de school biedt. De belangrijkste vraag is niet “wat heeft dat kind”, maar “wat heeft dat kind nodig”? 
 7. We werken samen met verschillende partners om het onderwijs, met behulp van alle middelen die ons ten dienste staan, zo in te richten dat ieder kind zich kan ontwikkelen op eigen niveau. 
 8. Onderwijs nog beter laten aansluiten bij de manier waarop kinderen leren door een effectieve inzet van ICT. Hierbij hebben we volop aandacht voor de digitale geletterdheid van de leerlingen. 
 9. Leerlingen werken op hun eigen niveau aan leerdoelen. We vergroten het leerrendement, de betrokkenheid en de motivatie door betekenisvolle activiteiten aan te bieden en het inpassen van onderzoekend leren in de lessen. Voor leerlingen die op een ander vlak meer uitdaging of ondersteuning behoeven, bieden wij de plusklas en de klusklas. 
 10. De leraar organiseert en coacht de leerlingen op zelfsturing. Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor het leerproces wat leidt tot gedeeld eigenaarschap. Hiervoor worden o.a. coachgesprekken gevoerd. 
 11. We werken met de basisvaardigheden groepsdoorbrekend op leerlingniveau. Het zelfstandig werken en het werken met een weektaak wordt ingezet om zelfstandigheid te bevorderen Met wereldoriëntatie en creatieve vorming werken we waar mogelijk thematisch en groepsdoorbrekend. 
 12. Het onderwijs aan het jonge kind is gericht op de ontwikkeling van het kind, met als kenmerk dat jonge kinderen vanuit het spel tot leren komen. We richten het onderwijs zo in dat kinderen met elkaar kunnen spelen in situaties en in hoeken die betekenisvol zijn. Zo kunnen ze op onderzoek uit gaan en met elkaar spelen, praten en leren over verschillende onderwerpen. De leerkracht zorgt voor een beredeneerd aanbod. Ieder kind kan een stapje verder geholpen worden in zijn/haar ontwikkeling door het aanbod van de juiste activiteiten en sturing door de leerkracht. 
 13. We gebruiken genormeerde toetsen om het niveau van leerlingen te bepalen vanuit het oogpunt om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces, hun motivatie te bevorderen en onderwijs op maat te realiseren. We geven ook feedback, zodat kinderen grip krijgen op hun eigen leerproces. 
 14. We informeren ouders d.m.v. een adaptief rapport op basis van leerlijnen. 
 15. Er is aandacht voor de creatieve vorming, door de inzet van ateliers. 
 16. Het bewegingsonderwijs is van goede kwaliteit en wordt vormgegeven door professionals van het Huis voor de Sport en vakleerkrachten bewegingsonderwijs.
 17. Burgerschap is een belangrijk element in het onderwijs. Als school zijn we dagelijks actief bezig rondom burgerschap; we stellen ons als doel de leerlingen te vormen tot betrokken burgers van onze samenleving. 
 18. Kindcentrum ’t Maar is een samenwerkingsschool. De visie op identiteit is hiervoor specifiek uitgewerkt in een visiedocument met kaders voor levensbeschouwelijk onderwijs. (zie § 2.2.)