Identiteit van de school

 

Levensbeschouwelijke identiteit

De missie van de samenwerkingsschool 't Maar luidt: Wij zijn een school, waarin kinderen, leerkrachten en ouders samenwerken door van en met elkaar te leren. We respecteren elkaar in al onze verschillen. We bieden een veilige plek, waar ieder kind de kans krijgt om kennis te verwerven en zich sociaal, emotioneel, creatief en levensbeschouwelijk naar aanleg en vermogen te ontwikkelen. We bereiden kinderen voor op de maatschappij en geven ze bouwstenen mee voor hun toekomst. We creëren een inspirerende leeromgeving waarin kinderen zich prettig en competent voelen. Vanuit deze missie hebben we een visie (kaders) op het gebied van levensbeschouwelijk onderwijs waar we voor willen staan en op basis waarvan we keuzes willen maken. De identiteit komt in het gehele onderwijs naar voren, maar expliciet in het levensbeschouwelijk onderwijs. Vandaar dat er in de visie m.n. gesproken wordt over het levensbeschouwelijk onderwijs.

 

Visie op levensbeschouwelijk onderwijs Samenwerkingsschool 't Maar
 

Kader 1: Er is een moment van rust en aandacht aan het begin en aan het eind van de schooldag. De kinderen ontmoeten en zien de leerkracht en elkaar, voordat de lessen beginnen. En de kinderen sluiten de dag met ontmoeting en verbinding af. Bij voorkeur met een terugkerend ritueel. Bijvoorbeeld een lied, afbeelding (en gesprek), hand geven in de kring etc.
 

Kader 2: De kinderen van de groep krijgen samen levensbeschouwelijk onderwijs. We willen dat kinderen samen van en met elkaar leren. We willen dat we elkaar respecteren in al onze verschillen. Dit doen we door de dialoog aan te gaan met alle klasgenoten over levensbeschouwing en over de verschillen die er zijn.
 

Kader 3: Het levensbeschouwelijk onderwijs wordt gegeven op basis van levenservaringen uit verschillende bronnen. We willen geen geloof overdragen. We willen de kinderen door verschillende levenservaringen uit zoveel mogelijk verschillende bronnen op laten groeien tot kritische burgers. Zo bereiden we ze voor op de maatschappij en geven we ze bouwstenen mee voor hun toekomst. De methode die gebruikt wordt voor het levensbeschouwelijk onderwijs gaat uit van levenservaringen.
 

Kader 4: De levensbeschouwelijke opvoeding van thuis wordt versterkt. We willen dat er ruimte is voor verschillen. Ruimte voor de verschillende levensbeschouwelijke opvoedingen van thuis. We willen dat kinderen levensbeschouwelijk onderwijs volgen in een inspirerende leeromgeving, waarin ze zich prettig voelen. We willen de kinderen uitdagen om over hun eigen identiteit en de levensbeschouwelijke opvoeding van thuis te spreken met elkaar en erover na te denken.
 

Kader 5: Er wordt minimaal 45 minuten per week één les levensbeschouwelijk onderwijs gegeven. Voor de groepen 1 t/m 3 kan dit verdeeld worden over twee lesmomenten. We willen dat er ruimte is voor dialoog en het delen van levenservaringen uit verschillende bronnen. Dit doen we in een goed voorbereide langere les i.p.v. korte momenten van bijv. 5 minuten verdeeld over de week. Er worden in het aanbod bewuste keuzes gemaakt om voldoende tijd voor de lessen levensbeschouwelijk onderwijs te generen. Bijvoorbeeld door vakken vakoverstijgend te geven.
 

Kader 6: In het levensbeschouwelijk onderwijs wordt de verbinding met bevordering van sociaal emotionele ontwikkeling en actief burgerschap gelegd. Door levensbeschouwelijk onderwijs, bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap ontwikkelen de kinderen hun eigen identiteit en leren ze respectvol om te gaan met de ander. Door de verbinding tussen de vakgebieden te leggen krijgt het meer betekenis. Daarnaast levert het tijdswinst op.
 

Kader 7: De vieringen worden gebaseerd op levenservaringen. We willen vieringen vieren waarin we met elkaar worden uitgedaagd om over het leven na te denken. De dialoog met elkaar aangaan om zo samen van en met elkaar te leren. De vieringen sluiten aan bij ervaringen van kinderen gedurende het schooljaar en de seizoenen. Religieuze feesten zijn daarbij belangrijke bronnen, de ervaringen van kinderen zijn het uitgangspunt.